Borstinsigne Landwacht

€ 12,95
DI-451 R79

Pet-leeuw

€ 7,95
DI-051 R73

Schouderstukken KNIL

€ 6,95
DI-300 R73

Militaire Willemsorde

€ 14,95
DE-451 R69

10 x muntbiljet 1 gulden

€ 3,95
DE-756

10 x zilverbon een gulden

€ 3,95
DE-757

10 x zilverbon twee en een halve gulden

€ 3,95
DE-758

10 x tien gulden 1941

€ 3,95
DE-755

10 x tien gulden 1943

€ 3,95
DE-754

Dutch wartime banknote set

€ 1,95
DE-752

Nestel politietroepen

€ 44,95
DI-450 R61

Schouderstukken staatspolitie

€ 19,95
DI-670 R71

Kraagspiegels staatspolitie

€ 7,95
DI-671 R71

Dutch helmet plate

€ 12,95
DI-050 R79

Officers stars, silver

Officers star embroidered, silver
€ 5,00
DI-150 R71

webdesign: joumani.be

Comments